Juridische informatie

Uitgever

De website ” jobs.vinci-facilities.be ” is eigendom van VINCI Energies, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 123 063 040, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Versailles onder het nummer B 391 635 844, met maatschappelijke zetel te:

280, rue du 8 mai 1945 – 78360 Montesson – France
Tél. : +33 (0)1 30 86 70 00 Fax : +33 (0)1 30 86 70 10

Hosting

VINCI Energies Systèmes d’Information
10, avenue du Stade de France – 93200 Sainte Denis – France
Tél.: +33 (0)01 58 69 40 00

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze site wordt strikt beperkt tot persoonlijk gebruik.

De site van VINCI Facilities in België is een werk dat beschermd wordt door intellectuele-eigendomsrechten. Enige reproductie of voorstelling ervan, deels dan wel geheel, voor andere doeleinden op eender welke drager is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van VINCI Facilities wordt beschouwd als vervalsing in overeenstemming met artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Enige schending van dit verbod wordt beschouwd als vervalsing, waarvoor de vervalser burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De site en alle onderdelen waaruit deze bestaat, zoals met name merken, teksten, illustraties, logo’s, firmanamen, producten, foto’s, zijn de exclusieve eigendom van VINCI Energies of van de dochterondernemingen ervan. Het merk VINCI Facilities en alle handelsmerken die op deze site vermeld worden, zijn gedeponeerde handelsmerken. Enige voorstelling en/of reproductie en/of gebruik, deels dan wel geheel, van deze merken is bijgevolg verboden en VINCI Facilities kan hiervoor bovendien niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie die deze site bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

VINCI Facilities kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere sites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van VINCI Facilities worden gebruikt.

Het gebruik van deze site valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. VINCI Facilities geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.

Toepassing Franse wetgeving

De website wordt beheerst door de Franse wetgeving. Onderhavige juridische informatie en de gebruiksvoorwaarden van deze site zijn dan ook onderworpen aan de Franse wetgeving.

Persoonlijke data

VINCI Facilities is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doet dit overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke data (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Deze rubriek heeft tot doel u te informeren over welke persoonsgegevens VINCI Facilities over u verzamelt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe u daar controle over heeft.  En verder informeren wij u over hoe wij deze persoonsgegevens beschermen.

VINCI Facilities verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft via het contactformulier op deze website.  Het betreft uw naam en voornaam, uw aanspreektitel en uw e-mail adres.

VINCI Facilities verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op volgende doelen:

  • Wij willen u kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of antwoord te kunnen geven op de vraag die u hebt gesteld in het contactformulier.
  • We analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de informatie beter af te stemmen op uw voorkeuren.

Uw persoonsgegevens kunnen, met het oog op de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen, meegedeeld worden aan verbonden ondernemingen van VINCI Facilities. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan derhalve verschillen naargelang van de doelstelling. In principe bewaren wij uw gegevens zolang wij een relatie hebben dan wel in contact zijn met elkaar. Daarna nog maximaal één jaar.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VINCI Facilities.  Daartoe kan u gebruik maken van het contactformulier en/of een mail richten aan privacy.veb@vinci-energies.com.

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid alsook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

VINCI Facilities neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bezoekers van deze website zijn op de hoogte gebracht en staan de tijdelijke opslag van cookies toe op hun harde schijf om de navigatie op de website te vergemakkelijken. Gebruikers kunnen cookies weigeren door de configuratie van hun browser zoals beschreven in de aangehechte “Cookies”-policy

Als u verder surft op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken, maar ook om bezoekersstatistieken op te stellen. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid.